x

Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt DT Interlink gebruik van cookies. Hier kunt u ons cookie beleid lezen.

Ja, ik accepteer deze cookies Nee, ik accepteer deze cookies niet

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 DT Interlink: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24392986.
1.2 Opdrachtgever: de partij aan wie het aanbod van DT Interlink is gericht, met wie DT Interlink de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan ‘producten’ of ‘diensten’ aan deze partij worden geleverd.
1.3 Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in alle relatie tussen DT Interlink en Opdrachtgever.
1.4 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen DT Interlink en Opdrachtgever.
1.5 Overeenkomst: alle wederzijdse acceptatie, die schriftelijk dan wel per e-mail is bevestigd, met betrekking tot de Diensten van DT Interlink. Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandeling, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door DT Interlink van Producten en/of Diensten aan ten behoeve van Opdrachtgever.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Producten en/of Diensten die DT Interlink geheel of ten dele van derden en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Producten en/of Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van DT Interlink door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd.
2.3 Afwijking van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door DT Interlink en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
2.4 DT Interlink wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop) voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.
2.5 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. DT Interlink en Opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 - Verplichtingen DT Interlink

3.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert DT Interlink dat de zijn verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3.2 DT Interlink spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van DT Interlink zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen
van toegangsrechten.
3.3 Onderhoud aan servers zullen door ons zoveel mogelijk buiten de piektijden worden gepland en vooraf worden aangekondigd.

 

Artikel 4 - Verplichtingen Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever stelt DT Interlink steeds onverwijld schriftelijk of digitaal per e-mail op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail en telefoonnummer.
4.2 Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, racistisch, discriminerend, warez en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Tevens onthoudt opdrachtgever zich van het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM).
4.3 Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks DT Interlink, overige opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Bij overschrijding van dit voorschrift staat het DT Interlink vrij op maatregelen te treffen. Deze zullen aan opdrachtgever worden meegedeeld.
4.4 Opdrachtgever vrijwaart DT Interlink van alle juridische claims met betrekking tot de door opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
4.5 Zonder toestemming van DT Interlink is het opdrachtgever verboden de door DT Interlink verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
4.6 Naast de verplichten uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van opdrachtgever.
4.7 Opdrachtgever is verplicht om voldoende materiaal en medewerking te leveren aan DT Interlink ,zodat het DT Interlink mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.
4.8 Het door opdrachtgever aan DT Interlink geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen DT Interlink en opdrachtgever. 4.9 Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan DT Interlink, dat al het door opdrachtgever aan DT Interlink verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door DT Interlink te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 5 - Aanbieding, offerte en overeenkomst

5.1 Alle aanbiedingen van DT Interlink zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
5.2 Offertes van DT Interlink zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot twee weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
5.3 Overeenkomsten komen tot stand doordat DT Interlink de door opdrachtgever schriftelijk verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat DT Interlink tot de uitvoering van een opdracht overgaat.
5.4 Overeenkomsten worden steeds aangegaan voor de periode van 12 (twaalf) maanden, tenzij anders is overeengekomen. Tussentijdse opzeggingen zijn alleen mogelijk met goedkeuring van beiden, tenzij opdrachtgever de eerder genoemde artikelen niet naleeft. In welk geval een eenzijdige opzegging van DT Interlink als mogelijke maatregel geldt.
5.5 Overeenkomsten worden na afloop van de overeengekomen periode telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van 12 (twaalf) maanden, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 6 - Prijzen en tarieven, meerwerk

6.1 Alle door DT Interlink vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
6.2 Alle door DT Interlink vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.
6.3 DT Interlink is te allen tijde gerechtigd zijn prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Producten en/of Diensten twee maanden na de aankondiging daarvan in.
6.4 Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met een door DT Interlink aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft opdrachtgever het recht om binnen 8 (acht) dagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met DT Interlink schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.
6.5 Indien in overleg met opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen DT Interlink en opdrachtgever, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6.6 DT Interlink behoudt zich het recht voor zonder aankondiging vooraf, alle prijzen jaarlijks te verhogen met een bepaald percentage. Dit percentage is maximaal gelijk aan 5 (vijf) procent vermeerderd met een percentage gelijk aan de prijsinflatie. Uitdrukkelijk wordt hierbij vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding van de door DT Interlink toegepaste indexatie geen grond vormen tussen tussentijdse ontbinding. De indexatie is een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 7 - Domeinnamen

7.1 Indien is overeengekomen, dat DT Interlink voor opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
7.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. DT Interlink vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
7.3 Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van DT Interlink, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
7.4 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van opdrachtgever en opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart DT Interlink tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam DT Interlink geen bemiddeling heeft verleend.

 

Artikel 8 - Betaling

8.1 Opdrachtgever dient de facturen van DT Interlink te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 30 (dertig) dagen.
8.2 Alle betalingen door opdrachtgever aan DT Interlink worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door opdrachtgever.
8.3 Enig beroep door opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
8.4 DT Interlink is te alle tijde gerechtigd om terzake van de levering van Producten en/of Diensten (gedeeltelijk) vooruitbetaling te verlangen en de levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Voorts is DT Interlink gerechtigd om zekerheid voor betaling te ontvangen in een naar keuze van DT Interlink aan te geven vorm, bijvoorbeeld een bankgarantie. DT Interlink zal in zodanig geval de Producten en/of Diensten pas leveren nadat de gewenste zekerheid is verkregen.
Tevens is DT Interlink gerechtigd de levering van haar producten en diensten op te schorten, indien de betalingstermijn is overschreden, dit naast het bepaalde in de volgende artikelen.
8.5 Indien opdrachtgever enige factuur van DT Interlink niet binnen de betalingstermijn voldoet, is opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. DT Interlink heeft het recht om in een dergelijk geval wettelijk rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW dan wel de handelsvertragingsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd per maand of een gedeelte van een maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen.
8.6 Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW dan wel de handelsvertragingsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW te voldoen, kan DT Interlink de vordering ter incasso uit handen geven. Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW dan wel de handelsvertragingsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventuele gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in recht vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom.


Artikel 9 - Levering, risico en eigendomsvoorbehoud

9.1 Opgegeven termijnen voor de levering door DT Interlink van Producten en/of Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2 Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp zijn van de overeenkomst tussen DT Interlink en opdrachtgever gaat over op opdrachtgever op het moment waarop de betreffende producten in de feitelijke macht van opdrachtgever of een hulppersoon van opdrachtgever komen.
9.3 Opdrachtgever dient alle geleverde Producten direct na aflevering te controleren op mogelijke gebreken of ander tekortkomingen.
9.4 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van DT Interlink, totdat Opdrachtgever alle bedragen die hij aan DT Interlink is verschuldigd, vanwege door DT Interlink geleverde Producten en/of Diensten, evenals de daarover verschuldigde rente en kosten, zoals bedoeld in de artikelen 8.5
en 8.6, volledig heeft voldoen. Voorzover er uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde rechten zullen worden verleend of overgedragen, worden deze steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de daaraan verbonden vergoedingen altijd volledig en tijdig worden voldaan.

 

Artikel 10 - Reclames

10.1 Alle bezwaren van Opdrachtgever tegen een factuur, dienen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum schriftelijk aan DT Interlink te worden gemeld,. Hierna geldt het gefactureerde bedrag als door opdrachtgever erkend.
10.2 Indien Opdrachtgever van mening is dat een door DT Interlink geleverd Product of geleverde Dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient Opdrachtgever DT Interlink daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 14 (veertien) dagen na levering, dan wel 14 (veertien) dagen na het moment waarop Opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming.

 

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

11.1 Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de Producten en resultaten van de Diensten voor de overeengekomen doelstellingen. Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in deze Algemene Voorwaarden of anderszins aan Opdrachtgever opgelegd.
11.2 Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DT Interlink de Producten en resultaten van de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
11.3 Opdrachtgever zal aanduidingen van DT Interlink of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.
11.4 DT Interlink staat ervoor in dat hij gerechtigd is het in artikel 11.1genoemde gebruiksrecht aan Opdrachtgever te verstrekken en vrijwaart Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derde terzake.. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de Producten en/of resultaten van de Diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij Opdrachtgever in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door DT Interlink geleverde Producten en/of resultaten van de Diensten.

 

Artikel 12 - Verstrekking gegevens door Opdrachtgever

12.1 Opdrachtgever zal DT Interlink steeds tijdig en volledig voorzien van de door DT Interlink verzochte gegevens en alle andere informatie, nodig voor de levering van de Producten en/of Diensten.
12.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat de in artikel 12.1 bedoelde informatie juist en volledig is, alsmede dat zij gerechtigd is de informatie aan DT Interlink te verstrekken ten behoeve van de levering van de Producten en/of Diensten. Opdrachtgever vrijwaart DT Interlink tegen eventuele aanspraken van derden terzake.
12.3 Indien er door Opdrachtgever gegevens aan DT Interlink worden verstrekt die aangemerkt kunnen worden als persoongegevens, staat Opdrachtgever ervoor in dat terzake van die gegevens is voldaan aan de op het moment van verstrekking geldende wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat het gebruik en de bewerking ervan door DT Interlink eveneens is toegestaan. Opdrachtgever vrijwaart DT Interlink tegen eventuele aanspraken van derden terzake.

 

Artikel 13 - Geheimhouding
13.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartijen ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
13.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

 

Artikel 14 - Aansprakelijkheid DT Interlink

14.1 DT Interlink kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het op enigerwijs verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie. DT Interlink behoudt zich het recht voor van haar Opdrachtgevers te verwachten dat digitaal opgeslagen informatie op een deugdelijke wijze en recentelijk voorafgaand aan de overeengekomen werkzaamheden hebben opgeslagen op een duplicaat.
14.2 DT Interlink is niet aansprakelijk voor schade aan hardware en software welke is ontstaan door de uitwerking van software die er op is gericht schade aan te brengen zoals computervirussen. Het is DT Interlink toegestaan antivirus software te draaien om de schade in haar systemen te beperken en geïnfecteerde bestanden te verwijderen of te isoleren als dat nodig wordt geacht.
14.3 DT Interlink is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.4 DT Interlink is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik van een dienst veroorzaakt door derden.
14.5 De eventuele aansprakelijkheid van DT Interlink is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.
14.6 Opdrachtgever vrijwaart DT Interlink voor alle aanspraken op schadevergoedingen die derden mochten doen gelden met betrekking tot schade die is ontstaan door het gebruik van de door DT Interlink geleverde producten en/of diensten.
14.7 DT Interlink is niet verantwoordelijk voor schade aan een dienst(en) veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van DT Interlink werkzaam zijn.

 

Artikel 15 - Overmacht

15.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van DT Interlink indien er sprake is van overmacht.
15.2 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat DT Interlink door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van DT Interlink kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 16 – Duur en beëindiging

16.1 De overeenkomst voor hosting diensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van 12 (twaalf) maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.
16.2 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door DT Interlink geleverde Producten en/of Diensten, tenzij DT Interlink terzake van een bepaald(e) Product(en) of bepaalde Dienst(en) in verzuim is.
16.3 DT Interlink is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat DT Interlink hierdoor schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever, indien aan Opdrachtgever voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van Opdrachtgever, indien de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd, indien Opdrachtgever handelt in strijd met de (inter)nationale wet- en regelgeving of valse gegevens heeft verstrekt aan DT Interlink.
16.4 Direct na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, staakt Opdrachtgever het gebruik ter beschikking gestelde Producten en/of resultaten van Diensten en retourneert alle exemplaren van programmatuur, documentatie en andere materialen die in het kader van de overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
16.5 Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging kan per post geschieden, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop DT Interlink de opzegging ontvangt. Bij opzegging dienen de persoongegevens en de klantnummer te worden vermeld. Tevens dient de opzegging voorzien te zijn van de handtekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 17 - Buitengebruikstelling

17.1 DT Interlink heeft het recht geleverde Diensten tijdelijk buiten werking te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.
17.2 DT Interlink heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperkingen, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens DT Interlink niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. DT Interlink zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen, tenzij zulks in redelijkheid niet van DT Interlink kan worden verlangd. De opgelegde beperking dan wel de buitengebruikstelling laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen opschortende werking.

 

Artikel 18 - Slotbepalingen

18.1 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
18.2 Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
18.3 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
18.4 Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de
bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
18.5 Voor gerechtelijke geschillen is uitsluitend de rechtbank te Rotterdam bevoegd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk elders domicilie wordt gekozen.

Veilig online betalen met iDeal Online betalen via uw eigen bank, veilig en snel.